TIME TABLE & Portion for MID TERM EXAM

STD I

DATE

SUBJECT

PORTION

15.09.2018

MATHS

Spatial Understanding, Addition, Subtraction,

Numbers {1 – 100} [Chapters 1 -  6]

18.09.2018

KANNADA

1.¸ÀégÀUÀ¼ÀÄ 2.ªÀåAd£ÀUÀ¼ÀÄ 3.¸ÀgÀ¼À ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ 4.UÀÄtÂvÁPÀëgÀUÀ¼ÀÄ, PÁUÀÄtÂvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ.5. ªÁgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ 6.PÀ£ÀßqÀ CAPÉUÀ¼ÀÄ 7.§tÚUÀ¼ÀÄ

Refer - Kan study material and C.W for the revision

21.09.2018

ENGLISH

PAPER – I

 Nouns, Proper noun, pronouns, Am Is Are, There is There Are, Verbs, Sensible sentences.

( Chapter 5, 10, 11, 12 ,13, 14, 17)

SPELLINGS--

24.09.2018

ENGLISH

PAPER – II

 The Missing  Pencil, Clouds, Milli The  Truth  Fairy .

Buzz,Buzz,Bumblebee,   Mice

(Meanings Rhyming)

26.09.2018

HINDI

 * शब्द रचना * दो और तीन वर्णोंवाले शब्द, * वर्णमाला और कविता *शेर और चूहा (कहानी) * चारवर्णोंवाले शब्द  * घर चल (कविता) * आ की मात्रा   * इ से उ की मात्रा  * ऊ की और ऋ की मात्रा  * पुनरावर्तन

28.09.2018

COMPUTER

Chapter 1,2 and 3

Practice page no: 2 to 16 and 18 to 20

DRAWING

Colouring : Lamp, Umbrella and Butterfly

STD II

DATE

SUBJECT

PORTION

15.09.2018

EVS

My Self,My Body, My Family, Fun With Family And Neighbours, Food We Eat, Water For All, Houses We Live In, Clothes We Wear, Air, Keeping Oneself Clean, Safe And Healthy

18.09.2018

ENGLISH

Literature : The Plum Stone, Mouse Deer And Crocodile, The Wise Little Abdul, Peter Saves The Village, Do Not Be Afraid Of The Dark.

Pg No: 3 To 49 (Perwinkle)

Grammar : Frogs At School, Somer Saults

Poem Recitation

21.09.2018

MATHS

Numbers 1-100, Addition, Subtraction, Estimation, Multiplication, Division, Geometry

24.09.2018

HINDI

स्वर, व्यंजन ,बारह खड़ी ,मात्राएँ, ऊट चला (कविता)

भालू ने खेली फ़ुटबाल * म्याऊ म्याऊ (कविता), गिनती

अधिक बलवान कौन?  * पर्यायवाची शब्द  *विलोमशब्द      

* दोस्त की मदद   * बहुत हुआ(कविता)

* मेरा किताब * संज्ञा

 Refer Study Material And  C.W For The

Revision.

26.09.2018

KANNADA

1.§tÚzÀ ºÀQÌ 2.UɼÉvÀ£À 3.¸ÀÆfAiÀÄ PÀxÉ 4. ¸ÀAvÉ 5. CjªÉà UÀÄgÀÄ    *HjUÉƧâ gÁd£ÀAvÉ(PÀAoÀ¥ÁoÀ ªÀiÁvÀæ)

Refer - Kan Study Material And C.W For The Revision.

28.09.2018

COMPUTER

Chapter 1,2 And 3

 

DRAWING

Topics : Flower, Boat And Ice Cream

STD III

DATE

SUBJECT

PORTION

12.09.2018

COMPUTER

Chapter 1,2 and 3

15.09.2018

ENGLISH

Literature : The Dinner that cooked itself, The Tortoise and the rope trick, I won’t talk to you , Foolish Fears

Content 1- 24 ( pg no. 3-47 )

Grammar : The Little  Tortoise, Sulk , Boats sail on the rivers

Poem Recitation

18.09.2018

HINDI

स्वर, व्यंजन ,बारह खड़ी ,मात्राएँ

कक्कू( कविता )* संयुक्ताक्षर

* शेखिबाज़ मक्खी*  चाँद वाली अम्मा   * क्रिया, महीनों के नाम*  संज्ञा   गिनती ( १ से ५०  * बहादूर बित्तो    * लिंग * टिपटिपवा    *   पठित गद्यां            बंदर   बाँट  * वचन बदलो

Refer study material and  C.W for the Revision.

Poems only for recitation.

21.09.2018

SCIENCE

What makes a thing living, Parts of a plant, Food Habits of Animals, Birds, The Human Body, Safety and First Aid, Housing And Clothing, Sound And Light

24.09.2018

KANNADA

1.vÀÄvÀÆÛj 2.£À£Àß PÀ£À¸ÀÄ 3.¸ÁévÀAvÀæöå ¢£ÁZÀgÀuÉ 4. PÀAzÀ 5. aUÀÄgÀÄ  6.¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ¨Á®PÀ 7.¸ÀAPÁæAw

Refer - kan study material and C.W for the revision.

26.09.2018

MATHS

3-Digit Numbers, Ordinal numbers, Addition, Subtraction, Estimation of sum and difference ,Multiplication ,Division

28.09.2018

SST

The Earth in the Universe, Earth-The Living Planet, Continents and Oceans, Our Country India, Our States, The Food we eat, The Clothes we wear, Our Festivals,            Our Occupations, Means of Transport, Means of Communication, People in Our Lives

 

STD IV

DATE

SUBJECT

PORTION

12.09.2018

COMPUTER

Lesson:1 to 5.

15.09.2018

SCIENCE

Lesson:1 to 7

18.09.2018

HINDI

Lesson & Poem:1 to 7.

21.09.2018

ENGLISH

Lesson:1 to 4.Poem:Four seasons, All my great excuses.   

                     Grammar:Chapters  1  to 25     

24.09.2018

S.ST

Lesson:1 to 11

26.09.2018

MATHS

Lesson:1 to 9th lesson Geometry till Ex:9.3                                

28.09.2018

KANNADA

Lesson & Poem:1 to 9. Grammar:All grammar

STD V

 

DATE

SUBJECT

PORTION

12.09.2018

COMPUTER

Lesson:1 to 5.

15.09.2018

MATHS

Lesson:1 to 7 & 11.                           

18.09.2018

KANNADA

  Lesson:1 to 5 & Poem:1 to 4 Grammar:All.     

21.09.2018

S.ST

Lesson:1 to 11.

24.09.2018

ENGLISH

Lesson 1 to 4.Poem:Growing,Travel.

Grammar:Chapters 1 to 21.

26.09.2018

SCIENCE

  Lesson:1 to 7.  

28.09.2018

HINDI

Lesson & poem:1 to 10.(Expect 7)

STD VI

DATE

SUBJECT

PORTION

12.09.2018

COMPUTER / DRAW

1. Computer Fundamentals  2. More on MS Word 2007    3. Multimedia in Powerpoint   

4.  Animating text and objects in Powerpoint  5. Internet Basics

15.09.2018

MATHS

1. Knowing our numbers. 2. Playing with numbers  3. Whole numbers       4. Integers    

5. Basic geometrical ideas(2D)       6. Understanding elementary shapes  

7. Symmetry (Reflection)  8. Geometrical constructions

18.09.2018

HINDI

पाठ -1. वह चिड़िया जो,2. बचपन, 3.नादान दोस्त, 4.चाँद से थोड़ी सी गप्पें, 5.अक्षरों का महत्व, 6.पार नज़र के, 7.साथी हाथ बढ़ाना |   बाल राम कथा – भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6

व्याकरण – संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, विशेषण के प्रकार, क्रिया विशेषण, प्रत्यय, उपसर्ग, युग्म शब्द , संधि, अनेकार्थी शब्द, शब्द के प्रचलित रूप, पत्र-लेखन, विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन, अनुच्छेद लेखन|

21.09.2018

KANNADA

I. ಗದ್ಯಭಾಗ :-  ೧. ದೊಡ್ಡವರ ದಾರಿ  ೨. ಗಂಧರ್ವಸೇನ   ೩. ಕೃಷ್ಣ ಸುದಾಮ   ೪. ಡಾ. ರಾಜಕುಮಾರ

II. ಪದ್ಯಭಾಗ :-   ೧. ಬೇಸಿಗೆ    ೨. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಿ   ೩. ನೀ ಹೋದ ಮರುದಿನ   ೪. ಮಗು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳು  III. ಪಾಠದ ಹಿಂದಿನ ವ್ಯಾಕರಣ

 

SANSKRIT

1.   एषः बालकः अथवा एषा बालिका  2. एते बालका: अथवा एता: बालिकाः      

     3. त्वम् किम् करोषि    4. यूयम् किम् कुरूथ   5. तौ बालकौ/ ते बालिके किम् कुरूत:          

      6.एषः क:    7. एतत् किम्   8. अहं गृहं पश्यामि  (Workbook)

24.09.2018

SCIENCE

1.Food and its sources.      2. Components of food.  

3. Separation of substances.  4.Fibre to fabric     5.Sorting  materials into groups.     6.Changes around us.       7.Living organisms and their surroundings     8.Study of plants.    9.Movements in animals.

26.09.2018

SST

1. When, Where and How    2. Early Humans    3. Farmers and Herders    4. And then, the First Cities  5. The Earth in the Solar System      6. Latitudes and Longitudes 7. Motions of the Earth    8.Maps  9. The Four Realms of the Earth 10. Human Diversity 11. Diversity, Prejudice and Discrimination   12. Understanding Government  13. Elements of a Democracy

28.09.2018

ENGLISH

Lessons: The shells falls apart, How the tortoise got its shell, The tempest, No such thing, The Refugee, Refugee blues,  A triumph of surgery.

Grammar:  The Sentence, Assertive- Exclamatory, Parts of speech, Phrases, The noun, The noun number, The noun- Gender, Countable and uncountable nouns, The adjective, Correct use of adjective, Antonyms, Comparison of adjectives, Synonyms, Pronouns, Kinds of pronouns, The Relative  Pronoun, The verb, Transitive and Intransitive verbs, Finite and finite verbs, The participle, Gerund, Principal parts of verb.

Non-Detail: The Jungle book: 1-5,  Creative Writing :  Letter Writing, Notice Writing.

STD VII

DATE

SUBJECT

PORTION

12.09.2018

COMPUTER / DRAW

1. Computer Software    2. Formulas in MS Excel 2007                3. Using Excel as Database  4. Charts in MS Excel 

5. Computer Virus

15.09.2018

SCIENCE

1. Nutrition in plants.   2. Nutrition in animals.  3.Fibre to fabric-Animal fibres     4. Heat.  5. Acids ,Bases and Salts.    6.Physical and chemical changes                                   

7. Weather, Climate and adaptations.  8. Winds and storms.   9.Soil

18.09.2018

ENGLISH

Lessons : Thelma Rae, Barter, The Pickwick Club, A Tragic story, Project Tiger, The Fun they had, The Choice. 

Grammar : Sentence, Phrase, and clause, Sentences, Interchange of Assertive and Interrogative, Interchange of Affirmative and Negative, Phrases, The noun, The noun-case, The Adjective, More about adjectives, Comparison of adjectives, Determiners, Articles, Pronouns, Relative Pronouns.

Non-Detail:  The Arabian nights: 1-4. Creative Writing: Letter Writing, Email Writing, Dialogue Writing.

21.09.2018

SST

(1). Where when and How- The medieval Period in India  

(2) New Kings and Kingdoms

(3) The Delhi Sultanate(1206-1526)   (4) The Mughul Empire     (5) Architecture as power   (6)Our environment

(7)The interior of the Earth  (8)The changing face of the Earth  (9) The Atmosphere   (10) Elements of weather and climate    (11)Democracy (12)Institutional representation of Democracy   

(13) State Government    (14) Media and Democracy

24.09.2018

MATHS

1. Integers    2.Fractions and Decimals   3. Rational Numbers

4. Algebraic Expressions   5.Simple Equations

6. Lines and Angles    7.Congruence of triangles      8.Constructions             9. Symmetry

26.09.2018

HINDI

1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के 2. दादी माँ 3. हिमालय की बेटियाँ  4. कठपुतली

 5. मिठाईवाला 6. . रक्त और हमारा शरीर   7. शाम-एक किसान 8.चिड़िया की बच्ची

महाभारत – (1-20)  व्याकरण- विशेषण तथा विशेषण के भेद , विशेष्य, समास (द्वंद्व समास) (समास विग्रह,समस्तपद सा, सी, से, का प्रयोग शब्दों को जोड़कर नया शब्द बनाइए, वाक्य में प्रयोग, मुहावरों का अर्थ तथा वाक्य में प्रयोग. उपसर्ग तथा प्रत्यय. पत्रलेखन,विज्ञापनलेखन,अनुच्छेदलेखन,संवादलेखन

28.09.2018

KANNADA

I. ಗದ್ಯಭಾಗ :- ೧. ಪುಟ್ಟಜ್ಜಿ ಪುಟ್ಟಜ್ಜಿ ಕತೆ ಹೇಳು  ೨. ಸೀನ ಸೆಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ಟೀಚರು   ೩. ಅನ್ನದ ಹಂಗು, ಅನ್ಯರ ಸ್ವತ್ತು  ೪. ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನ

II. ಪದ್ಯಭಾಗ :- ೧. ಗಿಡಮರ   ೨. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸ್ವರ್ಗ  ೩. ಭಾಗ್ಯದ ಬಳೆಗಾರ   ೪. ವಚನಗಳ ಭಾವಸಂಗಮ III. ಪಾಠದ ಹಿಂದಿನ ವ್ಯಾಕರಣ

 

SANSKRIT

1. सप्तमी कक्षा   2. वन – भोज:  3. खेल-वार्ता  4. अहम् आम्रम् 

5. गृध्र-मार्जार-कथा  6. अस्माकं देश: भारतवर्ष:  7. वृक्षस्य व्यथा  8. श्लोक- समुच्चयः Workbook – (Chapters 1 – 4)

STD VIII

DATE

SUBJECT

PORTION

12.09.2018

COMPUTER

 

/DRAW

Computer Network, Introduction to MS Access, Tables-Working with Tables, Quaries, Forms & Reports

15.09.2018

MATHS

1. Square and Square Roots 2. Cube and Cube Roots 3. Algebraic Expression and Identities   4. Statistics 5. Playing with numbers 6. Properties of Quadrilaterals 7. Polygons 8. Visualising Solid shapes 9. Linear Equations in one Variables 10. Mensuration

18.09.2018

HINDI

ध्वनि, लाख की चूड़ियाँ, बस की यात्रा, दीवानों की हस्ती, चिट्टियों की अनूठी., भगवान के डाकिए, क्या निराश हुआ ..., यह सबसे कठिन ...., कबीर की साखियाँ .., नशा (अमृत संचय), शांति (अमृत संचय)

व्याकरण – संज्ञा के प्रकार, विशेषण के प्रकार, विराम चिन्ह, कारक,उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, संधि-विच्छेद, द्वंद्व समास, मुहावरे, वाक्य में प्रयोग,

लेखन: पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन

21.09.2018

SST

History – 1.Where, When and How – India and the Modern world 2. British Administrative structure in India 3. Establishment of company power 4. Rural life and Society 5. The Revolt of 1857 6. Education and British rule

Geography – 1. Resources 2. Land, Soil and Water Resources 3. Natural Vegetation and Wild Life4. Minerals & Power Resources

Political Science – 1. The constitution and the need for laws 2. Ideas and Ideals of the Indian Constitution 3. Union Legislature – The Parliament 4. Union Executive

24.09.2018

KANNADA

ªÁåPÀgÀt: ªÀtð ªÀiÁ¯É, ¸ÀA¢üUÀ¼ÀÄ, QæAiÀiÁ¥ÀzÀ, ªÁPÀå gÀZÀ£É, vÀvÀìªÀÄ-vÀzÀãªÀ, eÉÆÃr¥ÀzÀ, ¢égÀÄQÛ, ¥ÀvÀæ §gÀºÀ, ¥Àæ§AzsÀ, UÁzɪÀiÁvÀÄ.

UÀzÀå ¥ÁoÀUÀ¼ÀÄ: ªÀÄUÀÎzÀ ¸ÁºÉç, ¤ÃgÀÄ PÉÆqÀzÀ £Ár£À°è, vÀ®PÁr£À ªÉʨsÀªÀ, ¸ÁxÀðPÀ §zÀÄQ£À ¸ÁzsÀPÀ

¥ÀzÀå: PÀ£ÀßrUÀgÀ vÁ¬Ä, ¸ÀtÚ ¸ÀAUÀw, UɼÉvÀ£À, ¨sÀgÀªÀ¸É

SANSKRIT

अपठित अवबोधनम्, शब्द रूपाणि, पत्र लेखनम्, धातु रूपाणि, चित्र वर्णनम्, संवाद पूर्ती, भाषान्तर पाठाः 1 to 100 numbers, वर्ण विच्छेद, प्रश्न निर्माणम्, सन्धयः, शब्दार्थाः

पाठाः – सुगमंम् संस्कृतम्, वृक्षाणां उपादेयता, अहो कारुण्यम् सिंह दंपत्योः, भारतं मे गोरवम्, मार्गोऽहम्, श्लोक समुच्चयः, केरल प्रदेशः

26.09.2018

SCIENCE

1. Crop Production and Management 2. Micro organisms 3. Synthetic fibres and plastics 4. Metals and Non-metals 5. Cell structure and functions 6. Force and Pressure 7. Friction 8. Coal and Petroleum 9. Sound

28.09.2018

ENGLISH

Prose – 1. Rashid’s School at Okhla 2. After 20 years 3. The Postmaster 4. A Tiger in school

Poetry – 1. Geography lesson 2. The listeners 3. The Tree in Season 4. The Louse and the Mosquito

Grammar – Noun – Kinds of nouns, number, gender, case,  Pronoun, Adjective, Adverb, Conjunction, Preposition, Verb

Letter Writing, Comprehension, Essay Writing, Dialogue Writing

Long Reading – Tom Sawyer 1 – 4 Chapters 

STD – IX

DATE

SUBJECT

PORTION

12.09.2018

IT

/ DRAW

Functional English, Fundamentals of Computer, Master Typing

15.09.2018

SCIENCE

Physics – Motion, Force and Laws of Motion, Gravitation (till free fall)

Chemistry – Matter in our surroundings, Is matter around us pure?

Biology - The fundamental unit of life, Tissues, Improvement in Food Resources

18.09.2018

ENGLISH

Prose – The Fun they had, The sound of music, The Little girl, A truly beautiful mind, The snake and the mirror

Grammar – Adverbs, Adjectives, Reporting Verbs – Direct and Indirect speech, Vocabulary : Textual exercises, synonyms, antonyms, meanings, idioms, and phrases, Participial phrases

Writing – Paragraph Writing, News paper report writing , E-mail writing, Diary Writing, Story Writing, First 5 chapters of Moments.

21.09.2018

MATHS

Real Numbers, Polynomials, Co-ordinate geometry, Euclid’s Geometry, Lines and Angles. Triangles, Heron’s Formula, Probability, Construction

24.09.2018

KANNADA

ªÁåPÀgÀt: ¸ÀA¢üUÀ¼ÀÄ, ¸ÀªÀiÁ¸À, QæAiÀiÁ¥ÀzÀ, ªÁPÀå gÀZÀ£É, ªÀÄƯÁPÀëgÀ, ¢égÀÄQÛ, eÉÆÃr¥ÀzÀ, vÀvÀìªÀÄ-vÀzÀãªÀ, ¥ÀvÀæ §gÀºÀ, ¥Àæ§AzsÀ, UÁzɪÀiÁvÀÄ.

UÀzÀå: PÀ£ÀßqÀ ªÀiË°, ¨ÉqÀV£À vÁt dAiÀÄ¥ÀÄgÀ, zsÀªÀÄð¸ÀªÀÄzÀȶ×, DzÀ±Àð ²PÀëPÀ ¸ÀªÉÃð¥À°è gÁzsÁPÀȵÀÚ£ï.

¥ÀzÀå: ºÉƸÀºÁqÀÄ, ¥ÁjªÁ¼À, ¹jAiÀÄ ¤£ÉßãÀ §tÂڥɣÀÄ, ¤AiÀÄwAiÀÄ£Ágï «ÄÃjzÀ¥Àgï, UÀÄt¸ÁUÀj ¥sÀAqÀjèÁ¬Ä.

SANSKRIT

1.     भारती वसन्त गीतिः २. खर्णकाकः ३. सोमप्रभम् ४. कल्पतरुः

५. सूक्तिमोक्तिकम् ६. भ्रान्तो बालः

अपठित गध्यांश, पत्र लेखनम्, चित्र वर्णनम्, भाषान्तर, वर्ण विच्छेद, शब्द रूपाणि, धातु रूपाणि, उच्चारस्थानानि, संधिकार्यम्, उपपद विभक्ति प्रत्ययाः, उपसर्गाः, प्रश्न निर्माणम्, अव्ययः, घटनानुक्रमं, शब्दार्थाः.

HINDI

१.     धूल, २. दुःख का अधिकार ३. एवरेस्ट मेरी ........ ४. तुम कब .......

५. रैदास पद ६. रहीम-दोहे ७. आदमीनामा ८. गिल्लू  ९. स्मृति   १०. कल्लू

व्याकरण: लेखन – पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन, चित्र वर्णन, विज्ञापन लेखन.

व्याकरण: वर्ण-विच्छेद, अनुस्वार, अनुनासिक, नुक्ता, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, संधि-विच्छेद, विरामचिह् न.

26.09.2018

SST

History – French Revolution, Nazism

Economics – The Story of Village Palampur, Peoples as Resource

Geography – India – Size and Location, Physical feature of India, Drainage

Political Science – What is Democracy? Why Democracy?, Constitutional Design, Electoral Politics

 

STD – X

DATE

SUBJECT

PORTION

15.09.2018

SST

1. Power sharing 2. Federalism 3. Resources and Development           4. Development  5. Work, Life and Leisure  6. Democracy and Diversity 7. Gender, Religion & Caste  8. Sectors of Indian Economy                  9. Water Resources                   10. Agriculture 

11. Print Culture & the Modern World

18.09.2018

KANNADA

ªÁåPÀgÀt: ¸ÀA¥ÀÆtð ¥ÀoÀå (ªÀÄƯÁPÀëgÀ ¢AzÀ ¸ÀªÀiÁ¸À), AiÀÄÄzÀÞ, ±À§j, ®AqÀ£ï £ÀUÀgÀ, ¨sÁUÀå ²°àUÀ¼ÀÄ, ¸ÀAPÀ®àVÃvÉ, ºÀQÌ ºÁgÀÄwzÉ £ÉÆÃr¢gÁ, ºÀ®UÀ° ¨ÉÃqÀgÀÄ, PËgÀªÉÃAzÀæ£À PÉÆAzÉ ¤Ã£ÀÄ. ¥ÀoÀå ¥ÀÆgÀPÀ: ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀ aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ, ªÀ¸ÀAvÀ ªÀÄÄR vÉÆÃgÀ°®è.

SANSKRIT

अपठित अवबोधनम्, पत्र लेखनम्, चित्र वर्णनम्, सन्धयः, प्रश्न निर्माणम्, शब्दार्थाः, समासाः, प्रत्ययाः वाच्य, समयं अव्ययानि, अशुद्धि संशोधनम्, शोल्कान्व्यः 1-6 Chapters

HINDI

पद्य खंड: १. साखी २. मीरा-पद, ३. पर्वत प्रदेश में ..... ४. तोप

गद्य खंड: १. बड़े भाई साहब २. डायरी का एक पन्ना ३. तंताँरा वामीरो कथा ४. तीसरी कसम....

पूरक पाठ्य पुस्थक, हरिहर काको,

व्याकरण: शब्द और पद, समास, वाक्य रूपांतरण, अशुद्धि शोधन, मुहावरे,

लेखन: अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, सूचना लेखन, विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन

21.09.2018

SCIENCE

Physics – 1. Electricity 2.Magnetic effect of electric current 3.Sources of Energy

Chemistry – 1. Chemical reactions and equations 2.Acids, Bases and Salts 3. Metals and Non-metals

Biology – 1. Life Process 2. Control and co-ordination 3. Our Environment

24.09.2018

 

ENGLISH

Prose – Two Gentlemen of Verona, Mrs. Packletide’s Tiger, The Letter,

Poetry – The Frog and the nightingale, Not marble , not the gilded monuments, Ozymandias, Long reading story of My life-14 chapters

Drama – The Dear Departed

Grammar – Determiners, Tenses, Sub verb agreement, Non finites, Relatives, Connectors, Conditionals

MCB – Health and Medicine, Education, Science

26.09.2018

MATHS

Statistics, Linear Equations in two variables, Real Numbers, Polynomials, Similar triangles, Introduction to Trigonometry, Applications of Trigonometry, Probability, Surface areas and Volumes

 

 

 

Achievements 2017-18

  

Kumari Sanjana M Hanchate of Class VI secured Gold Medal (Shilai) and Bronze medal (Kumite) and Kumar Sujal S Betageri of Class VII secured Gold Medal (Shilai) and Silver medal (Kumite) in the 6th SCKFT National Karate Championship held in Bhanu Bhavan, Darjeeling, West Bengal on 1st and 2ndMay 2016.

                                                     

 Kumari Saanvi Rashinkar of Class VII secured Gold Medal and Black Belt in the 35th Sub Junior & 4th Cadet State Kyorugi Taekwando Champoinship held in Shimogga. 

                                                 

 

Kumari Sahana K of Class X won 3rd prize & cash prize of Rs. 500/- in the Letter writing competition organised by Head Post, Dharwad. The topic was Swachch Baharat Mission. Our honorable Prime Minister Shri. Narendra Modi read and answered the letter. 

SOF's International English Olympiad 2016-17 Winners 

SL. NO.

NAME OF THE STUDENT

CLASS

MEDAL

1.

Rutu Kulkarni

01

Gold (Medal of Excellence)

2.

Pranjal Muslekar

01

Gold Medal

3.

Shreyas Betadur

02

Gold Medal

4.

Ishaan Shanbhag

03

Gold Medal

5.

Aditya Hegde

03

Gold Medal

6.

Aapti Kanthi

03

Silver Medal

7.

Gauravv Madamanchi

03

Bronze Medal

8.

Shreya M Harihar

04

Gold Medal

9.

Amulya P Kusugal

04

Gold Medal

10.

Mukta H Neelgund

04

Silver Medal

11.

Snehanjali Khatai

04

Bronze Medal

12.

Aishwarya Meghannavar

05

Gold Medal

13.

Sharvil Nadgouda

05

Silver Medal

14.

Diya A Shetraddi

05

Bronze Medal

15.

Abhijeet Aiyer

06

Gold Medal

16.

Shivey Guttal

06

Silver Medal

17.

Nishika S Solanki

06

Bronze Medal

18.

Suryanarayana P Khannur

07

Gold Medal

19.

Medha A Kalwar

07

Silver Medal

20.

Suchet S Nayak

07

Bronze Medal

21.

Sanjana D M

08

Gold Medal

22.

Shreeyash N Kanwade

08

Silver Medal

23.

Chinmayi R S

08

Bronze Medal

24.

Sahana J

09

Gold Medal

25.

Arya S

09

Silver Medal

26.

Pratham Shetty

09

Bronze Medal

27.

Akanksha Akkihal

10

Gold Medal

28.

Sanjana Hukkeri

10

Silver Medal

29.

Tanmayi Shurpali

10

Bronze Medal

 

Kumar Ketan Kulkarni of Class IV C is U-10 Boys Single Winner in the District Level Badminton Tournament held in Hubli on 8th & 9th July 2017. 

Kumari Girija M Hegde of class IX has secured I Place in Drawing competition held in Parisara Bhavan, Dharwad on 08/06/2017. 

 

Kumari. Girija Hegde, Kumari. Sahana Badiger, Kumari. Disha C S of class IX have attended Rajya Puraskar which is also known as Governor’s Award. It is the highest award a Scout and Guide can earn at the state level. We wish them best wishes and bright future.

Kumar. Aman Shanbhag of class 8 has secured II Place in 200 Breast Swimming and III Place in FS Swimming competition (District Level) held in Dharwad on 29/08/2017 and 30/08/2017 . 

 

Kumari Saanvi Rashinkar of Class VII secured Silver Medal in the U-14 age U-30Kg CBSE National Taekwando Champoinship held in Kalinga, Cuttack, Odisha on 1st to 4th November 2017.  

 

Mini – Olympic, Dharwad (18.11.2017)

 

Sl. No

Name of the Student

Class

Place

Events

01.

Dhruv Patil

VI

I Place

80 mtrs Hurdles

02.

Mohak Muttalmani

VII

III Place

80 mtrs Hurdles

03.

Anmol Prabhu

IV

II Place

Badminton

04.

Archita Kabadi

VI

II Place

Badminton

05.

C S Pruthveesh

VII

III Place

Shot Put

06.

Sanvi Patil

VII

I Place

Skating

07.

Ashish S

VI

I Place

Taekwando

08.

Abhishek Kanavi

VII

II Place

Taekwando

09.

Md. Nadeem

VII

II Place

Taekwando

10.

Khushi R

V

III Place

Taekwando

11.

S Akhil Reddy

V

III Place

Taekwando

Kumari Vaishnavi K secured Bronze Medal in 13th District Level Junior Olympic (Floor Exercise) held in Dharwad.

 

Kumar. Aman Shanbhag of class 8 has secured II Place in 100 mtrs Free Style in District Level Swimming Competition – 2017. 

 

Kumari. Ramya R.S of class 6 has secured I Place in Floor Excercise held by Balmaruti Gymnastics Centre, Dharwad on 10.12.2017.

 

Kumari. Gloria Murthoti(First Place) and Kumari. Dhruti Pakkal (Third Place) in Floor Excercise held by Balmaruti Gymnastics Centre, Dharwad on 10.12.2017 and Kumar. Abhinandan Sheelvant in First level Abacus

 

 

Kumar. Suryanarayan Khannur of Std VIII and Kumar. Gokul S of Std VII won I Place in The Hindu - Young World Quiz, Regional Level held in Hubli on 09.01.2018. 

 

Kumari. Mounika Shetty of Std VII  won Gold Medal in Hindi Exam conducted by Mahatma Gandhi Rashtrabhasha Hindi Prachara Samstha.

SOF's International General Knowledge Olympiad 2017-18 Winners 

            

 

Kumari. Chinmayi R S of Std IX and Kumari. Richa Deshpande of Std IX  won III Place in Inter School Maths Quiz Competition conducted on 16.01.2018 

 

World Genius Search Examination Winners

 

Medal of Merit

1.

Suryanaraya Khannur

VIII

2.

Suchet Nayak

VIII

Medal of Excellence

1.

Amrut Antarvalli

V

2.

Apoorva Jadhav

V

3.

Mahesh C

V

4.

Sushant Nayak

V

5.

Sharvil Nadgouda

VI

6.

Preetam Kadi

VI

7.

Vineet Havanur

VII

8.

Anantakrishna Desai

VII

9.

Rebecca Borgis

IX

10.

Arya S

X

11.

Devdhar Patil

X

SOF’s International English Olympiad(IEO) Winners

 

       

SOF’s National Science Olympiad (NSO) Winners

 

 

       

 


  

Kumari. Sakshi Kallur of Std VIII  has selected for Finals of Super Voice of Karnataka.

 

I Unit Test Time Table  (2018-19)

Timings  : 1st Paper (9:45 am to 11:15 am) 

                   2nd Paper (11:30 am to 1:00 pm)

Date/Class

I & II

III to V

VI to VIII

IX & X

11th July 2018

 

Comp

Comp

 

12th  July 2018

EVS / Eng

Maths / Hindi

S.St //Kan / Sans

Maths / Eng

13th July 2018

Maths / Kan

Sci / Kan

Maths / Hindi

Sci // Hin/Sans/Kan

14th July 2018

Hindi

S.St / Eng

Sci / Eng

S.St/I.T (For IX)

Note:  Computer Exam (std 3 – 8) will be conducted during 1st period. School will work as usual on 11th July 2018 i.e 9.30am to 4.00pm 

School  Timings on 12th , 13th  & 14 th July 2018 :  9:20 am to 1:00 pm. 

Portion for I unit test 

Std I

ENGLISH

PAPER I

Grammar- Chapters From (1 To 9 )

Dictation Words   From Story Book  Pg No’s 1-5

ENGLISH  PAPER -II

Lessons-1. The Missing Pencil. 

Poem - Itsy Bitsy Spider. ( Recitation)

 HINDI

वर्णमाला,

दो, तीन, चार वर्णवाले शब्द.

KANNADA

ಸ್ವರಗಳು, ವ್ಯಂಜನಗಳು, ಸರಳಪದಗಳು, (2, 3 ಅಕ್ಷರ ಪದಗಳು)

 MATHS

 Chapters   1. Spatial Understanding And 2. Numbers From (0 To 9) . Tables 2 And 3

Std II

ENGLISH

 

Lesson 1.The plum stone

Lesson 2. Mouse deer and the crocodile

Poem   3 .Frogs at school (Recitation)

Grammar –Contents- 1 to Contents- 15  (pg 3 – pg  28 )

KANNADA

¥ÀzÀå - §tÚzÀ ºÀQÌ,

UÀzÀå ೧. UɼÉvÀ£À    . ಸೂಜಿಯ ಕಥೆ

 HINDI

स्वर व्यंजन,मात्राएँ,गिनती,विलोम शब्द,पर्यायवाची शब्द,ऊँट चला,भालू ने खेली फुटबॉल, अधिक बलवान कौन?

 MATHS

Chapter 1:Numbers(1-100)

Chapter 2:Addition

Chapter 3:Subtraction

Chapter 4: Estimation

EVS

Lesson1:About me  

Lesson 2:My world

Lesson 3:My needs (Food)

Lesson 4:My needs (Water)

Lesson 5:My needs (Shelter)

Std III

ENGLISH

 

English Grammar – Chapter 1 to chapter 13

English prose – The dinner that cooked itself, The tortoise and the rope trick, I won’t talk to you

Poem recitation – The Little Tortoise

KANNADA

¥ÀzÀå : vÀÄvÀÆÛj     UÀzÀå : £À£Àß PÀ£À¸ÀÄ ,ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿನಾಚರಣೆ

HINDI

शेखीबाज मक्खी, चाँदवाली अम्मा, महीनो के नाम, संयुक्ताक्षर, स्वर, व्यंजन, गिनती, बहादुरबित्तो, लिंग, विलोम शब्द

MATHS

3 – digit numbers,  Ordinal numbers, Addition, Subtraction

SCIENCE

1. What makes a thing living   2. Parts of a plant

3 Food habits of animals         4.  Birds 

 SST

1. The Earth in the Universe     2. Earth – The living planet

3. Continents and oceans.        4. Our country India

5 Our states

Std IV

ENGLISH

 

1. How the Moon was Created

2. The Dog who barked backwards

Poems – Four seasons

All  My  Great  Excuses

Grammer – Chapter-1 to 14

 

KANNADA

·       PÀ£ÀßqÀªÀÄä£À ºÀgÀPÉ [¥ÀzÀå]

·       §Ä¢ÞªÀ0vÀ gÁªÀÄPÀȵÀÚ [UÀzÀå]

·       «ÃgÀªÀiÁvÉ fÃeÁ¨Á¬Ä[UÀzÀå]

ªÁåPÀgÀt

HINDI

1.  मन के भोले- भाले बादल

2. जैसा सवाल वैसा जवाब

3. किरमिच  की गेंद

MATHS

Numbers ,Addition, Subtraction, Multiplication

SCIENCE

Food , All about the teeth, Digestive system

 SST

 The land forms of the world, India,

The Northern mountain, The Northern plains

COMPUTER

Computer system, Computer memory

 Std V

ENGLISH

 

The land where there were no old men

George and Ranji

Oliver walks to London

Poem : Growing

Grammer : chapter 1 to 11

KANNADA

·      MnÖUÉ ¨Á¼ÀĪÀ D£À0zÀ[UÀzÀå]

·      £À¢AiÀÄ C¼À®Ä[UÀzÀå]

·      ºÀÄvÀÛjAiÀÄ ºÁqÀÄ[¥ÀzÀå]

ªÁåPÀgÀt

HINDI

राखी की रस्सी

फसलों के त्योहार

नन्हा फनकार

खिलौनेवाला

MATHS

Numbers, Addition, Subtraction, Multiplication

SCIENCE

Growing plants, Animal life, Skeletal system, Nervous system

 SST

The Globe – A  Model  of  the  Earth

Maps, Movements  of  the  Earth, Climate

COMPUTER

Evaluation of computers, Computer system over view

  

Std VI

ENGLISH

Prose: The Shell Falls Apart, The Tempest

Poetry: How the Tortoise Got its Shell,  No Such Thing

Grammar:  * Sentence *Assertive àExclamatory * Parts of Speech * Interchange of Affirmative and Negative *The Noun * Noun- Number * Noun Gender  * Countable and Uncountable Nouns  * Adjectives  * Correct use of Adjectives.

Section B:  Informal Letter Writing

SANSKRIT

१.     एषः बालक: अथवा एषा बालिका

२.     एते बालकाः अथवा एता: बालिकाः

३.     त्वम् किम् करोषि

४.      यूयम् किम् कुरुथ

KANNADA

 ೧. ದೊಡ್ಡವರ ದಾರಿ (ಗದ್ಯ)            ೨. ಗಂಧರ್ವಸೇನ (ಗದ್ಯ)                  ೩. ಬೇಸಿಗೆ (ಪದ್ಯ)

HINDI

1) वह चिड़िया जो  2) बचपन 3) नादान दोस्त 4) चाँद से थोड़ी सी गप्पे

व्याकरण : संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, विशेष्य, क्रिया विशेषण , प्रत्यय, युग्म शब्द, अनेकार्थी शब्द , वाक्य में प्रयोग आदि |

खंड-घ : पत्रलेखन, विज्ञापन लेखन  

MATHS

1. Knowing our numbers             2. Playing with numbers       

3. Basic geometrical ideas (2D)

4. Understanding elementary shapes (2D and 3D)

SCIENCE

1. Food and its sources            2. Components of food

3. Separation of substances    4. Fibre to fabrics

 SST

1. When, Where and How (Ancient history)

2. The earth in the solar system

3. Human Diversity

4. Early Human- Hunters and Gatherers

5. Latitudes and Longitudes

COMPUTER

Computer Fundamentals,  More on MS Word

Std VII

ENGLISH

Prose:  Thelma Rae , The Pickwick Club

Poetry: Barter, A tragic Story

Grammar:  * Sentence, Phrase, Clause *Sentence * Interchange of Assertive and Interrogative sentences * Interchange of Affirmative and Negative sentences * Phrases * Noun * Noun-Case

Section B:  Formal Letter Writing

SANSKRIT

१.     सप्तमी कक्षा  

२.     वन-भोज:

३.     खेल-वार्ता

४.     अहम् आम्रम्   

KANNADA

೧. ಪುಟ್ಟಜ್ಜಿ ಪುಟ್ಟಜ್ಜಿ ಕತೆ ಹೇಳು (ಗದ್ಯ)        ೨. ಸೀನಸೆಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ಟೀಚರು (ಗದ್ಯ)

೩. ಗಿಡಮರ (ಪದ್ಯ)

HINDI

1) हम पंछी उन्मुक्त गगन के 2) दादी माँ  3 ) हिमालय की बेटियाँ 4) कठपुतली 

व्याकरण :, विशेषण, विशेष्य, समास  , प्रत्यय, वाक्य में प्रयोग सा,सी,से का प्रयोग  आदि |

खंड-घ : पत्रलेखन, विज्ञापन लेखन  

MATHS

1. Integers             2. Fractions and decimals             3. Symmetry

SCIENCE

1. Nutrition in plants                          2. Nutrition in animals

3. Fibre to fabric-animal fibres            4. Heat

 SST

1. Where When and How                       2. Our Environment

3. Democracy                                        4. Interior of the earth

5. New kings and kingdoms 

COMPUTER

Computer Software, Formulas in MS Excel

 

Std VIII

 

ENGLISH

Rashid’s School at Okhla

Geography Lesson

After Twenty Years : The Listeners

Grammar – Nouns, 4 Units

Writing – Letter Writing (Formal, Informal)

SANSKRIT

१.     सुगमम् संस्कृतम् २. वृक्षाणाम् उपादेयता ३. अध्ये कारुव्यम् सिंहदम्पत्योः ४. विद्या ददाति विनयम्, ५. शब्दाः (अस्मद् युष्मद् मुनि), ६. धातवः (लोट् & विधिलिङ्

KANNADA

ಮಗ್ಗದ ಸಾಹೇಬ (ಗದ್ಯ), ನೀರು ಕೊಡದ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ (ಗದ್ಯ), ಕನ್ನಡಿಗರ ತಾಯಿ (ಪದ್ಯ)

ಸಣ್ಣ ಸಂಗತಿ (ಪದ್ಯ), ಕಟ್ಟುವೆವು ನಾವು (ಪ.ಪೊ.ಅ), ವರ್ಣಮಾಲೆ (ವ್ಯಾಕರಣ)

ವಾಕ್ಯರಚನೆ, ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸು, ಕ್ರಿಯಾಪದ, ತತ್ಸಮ – ತದ್ಭವ

HINDI

ध्वनि, लाख की चूडियाँ, बस की यात्रा, दीवानों की हस्ती

व्याकरण –  संज्ञा,विशेषण, कारक, अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन

MATHS

Squares and Square Roots, Cubes and Cube Roots

Algebraic Expression & Identities, Visualizing Solid shapes

Data Handling

SCIENCE

Crop Production & Management, Synthetic Fibres & Plastics,

Force & Pressure, Micro Organism, Friction

 SST

Where, When and How (History)

Resources (Geography)

Land, Soil & Water Resources (Geography)

The Constitution & the need for Laws (Civics)

The Indian Constitution – Ideas & Ideals (Civics)

COMPUTER

chapter :-1 “Computer Networks”

Chaprer:-2 “Introduction to MS-Access”

 

 

Std IX

ENGLISH

The Fun They Had, The Sound of Music (Part I , Part II)

The Road Not Taken, Wind, The Little Girl

Grammar – Adverbs

Writing – Letter Writing, Newspaper Report Writing, Paragraph Writing

Moments – The Lost Child, The Adventures of Toto

SANSKRIT

१.     भारती वसन्त गीतिः,२.स्वर्ण काकः, ३. सोमप्रभम्,  ४. कल्प तरुः ५. अपठित अवबोधनम्, ६. पत्रलेख्नम् ७. चित्र वर्णनम्

KANNADA

ಕನ್ನಡ ಮೌಲ್ವಿ (ಗದ್ಯ), ಬೆಡಗಿನ ತಾಣ ಜಯಪುರ (ಗದ್ಯ), ಹೊಸಹಾಡು (ಪದ್ಯ), ಪಾರಿವಾಳ (ಪದ್ಯ), ಗುಣಸಾಗರಿ ಪಂಡರಿಬಾಯಿ (ಪ.ಪೊ.ಅ)

ವ್ಯಾಕರಣ – ವರ್ಣಮಾಲೆ, ತತ್ಸಮ – ತದ್ಭವ, ಕ್ರಿಯಾಪದ, ವಾಕ್ಯರಚನೆ, ಸಂಧಿ, ಸಮಾಸ, ಸ್ವಂತವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ

HINDI

धूल, दुःख का अधिकार, रैदास के पद, रहीम – दोहे, गिल्लू

व्याकरण – वर्ण विच्छेद, अनुस्वार, अनुनासिक, नुक्ता, पत्रलेखन, विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन

MATHS

Number System, Polynomials, Co-ordinate Geometry, Euclid’s Geometry, Lines & Angles

SCIENCE

Chemistry – Matter in our surroundings

Physics – Motion

Biology – Fundamental Unit of Life, Tissues upto Plant Tissues

 SST

Story of Village Palampur (Economics)

The French Revolution (History)

What is Democracy, Why Democracy (Political Science)
India- Size, Location & Extent (Geography)

People as Resource (Economics)

COMPUTER

Chapter 1:- “Functional English”

 

 

Std X

ENGLISH

The Gentlemen of Verona, The Frog & the Nightingale

Mrs. Packeltide’s Tiger

Grammar – Determiners

SANSKRIT

१.     वाङ्मयं तपः, २. आज्ञागुरूणां अविचारणीया, ३. किं किं उपादेयम्, ४. अपठित अवबोधनम्, ६. पत्रलेख्नम् ७. चित्र वर्णनम्

KANNADA

ಯುದ್ಧ (ಗದ್ಯ), ಶಬರಿ (ಗದ್ಯ), ಸಂಕಲ್ಪ ಗೀತೆ, (ಪದ್ಯ) ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ (ಪದ್ಯ), ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಚಿಂತನೆಗಳು (ಪ.ಪೊ.ಅ)

ವ್ಯಾಕರಣ : ಸಂಧಿ, ಸಮಾಸ, ಕ್ರಿಯಾಪದ, ಕರ್ತರಿ ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗ, ವಾಕ್ಯ ರಚನೆ , ವರ್ಣಮಾಲೆ, ಅವ್ಯಯಗಳು.

HINDI

बड़े भाई साहब, डायरी का एक पन्ना, कबीर- साखी, मीरा – पद, हरिहर काका

व्याकरण – शब्द ओर पद, पत्रलेखन, विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन, मुहावरे, समास

MATHS

Statistics, Linear Equation in 2 Variables, Real Numbers, Polynomials

SCIENCE

Physics- Electricity, Chemistry – Chemical reactions and Equations

Biology – Life Process, Control & Co-ordination Pgs – 114 – 119.

 SST

1.   Power sharing, 2. Federalism, 3. Resources and Development, 4. Development 5. Work, Life and Leisure

COMPUTER

Chapter 1:- “Functional English”